مری گوراند Merry Go Round – گروه صنعتی لئون فاضل

مری گوراند Merry Go Round

مری گوراند Merry Go Round

مری گوراند
 

تعداد سرنشین: 10 نفر

ارتفاع: 4 متر

وزن تقریبی: 3 تن

فضای مورد نیاز: قطر 6 متر

برق مصرفی: 5/7 کیلووات

فونداسیون: نیاز ندارد

مری گوراند گروه صنعتی لئون Merry Go round Leon Fazel Group

مری گوراند گروه صنعتی لئون فاضل Merry Go round Leon Fazel Group

مری گوراند گروه صنعتی لئون فاضل Merry Go round Leon Fazel Group