چرخ و فلک Panorama Wheel – گروه صنعتی لئون فاضل

چرخ و فلک Panorama Wheel

چرخ و فلک Panorama Wheel

چرخ و فلک

 

تعداد سرنشین: 20 نفر کودک

ارتفاع: 6 متر

وزن تقریبی: 2 تن

فضای مورد نیاز:  5×3 متر

برق مصرفی: 4/5 کیلووات

فونداسیون: نیاز ندارد

چرخ و فلک گروه صنعتی لئون فاضل Panorama Wheel Leon Fazel Group

چرخ و فلک گروه صنعتی لئون فاضل Panorama Wheel Leon Fazel Group

چرخ و فلک گروه صنعتی لئون فاضل Panorama Wheel Leon Fazel Group

چرخ و فلک گروه صنعتی لئون فاضل Panorama Wheel Leon Fazel Group