سفینه Starship – گروه صنعتی لئون فاضل

سفینه Starship

سفینه Starship

مریگراند

 

تعداد سرنشین: 16 تا 11 نفر

ارتفاع: 5/8 – 8/6 متر

وزن تقریبی: 5 تن

فضای مورد نیاز: 4×18 و 5×24 مترمربع

برق مصرفی: 11 نفر 35 کیلووات ،  16 نفر 50 کیلووات

فونداسیون: نیاز دارد

سفینه گروه صنعتی لئون فاضل Starship Leon Fazel Group

سفینه گروه صنعتی لئون فاضل Starship Leon Fazel Group

سفینه گروه صنعتی لئون فاضل Starship Leon Fazel Group

سفینه گروه صنعتی لئون فاضل Starship Leon Fazel Group

سفینه گروه صنعتی لئون فاضل Starship Leon Fazel Group

سفینه گروه صنعتی لئون فاضل Starship Leon Fazel Group

سفینه گروه صنعتی لئون فاضل Starship Leon Fazel Group

سفینه گروه صنعتی لئون فاضل Starship Leon Fazel Group