رالی Rally – گروه صنعتی لئون فاضل

رالی Rally

رالی Rally

مریگراند

 

5 دستگاه هر ماشین یک نفر

ارتفاع: 5/1 متر

فضای مورد نیاز: 13×9 متر

متراژ ریل: 64 متر پرتابل

داری رو گذر و زیرگذر و یک دستگاه رکتی فایر دی سی از 12 ولت تا 30 ولت

رالی گروه صنعتی لئون فاضل Rally Leon Fazel Group

رالی گروه صنعتی لئون فاضل Rally Leon Fazel Group

رالی گروه صنعتی لئون فاضل Rally Leon Fazel Group