رالی موتور Rally Motor – گروه صنعتی لئون فاضل

رالی موتور Rally Motor

رالی موتور Rally Motor

مریگراند

 

5 دستگاه موتور کودک

ارتفاع: 50 سانتیمتر

فضای مورد نیاز: 5×10 متر

رالی موتور گروه صنعتی لئون فاضل Rally Motor Leon Fazel Group

رالی موتور گروه صنعتی لئون فاضل Rally Motor Leon Fazel Group