جیرولوپ Gyro Loop – گروه صنعتی لئون فاضل

جیرولوپ Gyro Loop

جیرولوپ Gyro Loop

جیرولوپ

 

تعداد سرنشین: 4 نفر

ارتفاع: 5 متر

وزن تقریبی: 5/1 تن

فضای مورد نیاز: 6×6 متر

برق مصرفی: 5/7 کیلووات

دارای قفل اتوماتیک صندلی و ترمز

نیرومحرکه: الکترو موتور گیربکس

سیستم کنترل: فول اتوماتیک

فونداسیون: نیاز ندارد

جیرولوپ گروه صنعتی لئون فاضل Gyro Loop Leon Fazel Group

جیرولوپ گروه صنعتی لئون فاضل Gyro Loop Leon Fazel Group

جیرولوپ گروه صنعتی لئون فاضل Gyro Loop Leon Fazel Group