تاب کودک و نوجوان Kids Swing – گروه صنعتی لئون فاضل

تاب کودک و نوجوان Kids Swing

تاب کودک و نوجوان Kids Swing

مریگراند

 

تعداد سرنشین: 6 نفر

ارتفاع: 3 متر

وزن تقریبی: 500 کیلو

فضای مورد نیاز: قطر 8 متر

برق مصرفی: 2/2 کیلووات

فونداسیون: نیاز ندارد

تاب کودک و نوجوان گروه صنعتی لئون فاضل Kids Swing Car Leon Fazel Group