تاب بزرگسال Swing – گروه صنعتی لئون فاضل

تاب بزرگسال Swing

تاب بزرگسال Swing

مریگراند

 

تعداد سرنشین: 12 نفر

ارتفاع: 4 تا 8 متر متغیر

وزن تقریبی: 3 تا 5 تن

فضای مورد نیاز: قطر 8 و 12 متر

برق مصرفی: 10 کیلووات

فونداسیون: از 4 متر به بالا نیاز به فونداسیون دارد

تاب بزرگسال گروه صنعتی لئون فاضل Swing Leon Fazel Group

تاب بزرگسال گروه صنعتی لئون فاضل Swing Leon Fazel Group

تاب بزرگسال گروه صنعتی لئون فاضل Swing Leon Fazel Group

تاب بزرگسال گروه صنعتی لئون فاضل Swing Leon Fazel Group

تاب بزرگسال گروه صنعتی لئون فاضل Swing Leon Fazel Group

تاب بزرگسال گروه صنعتی لئون فاضل Swing Leon Fazel Group

تاب بزرگسال گروه صنعتی لئون فاضل Swing Leon Fazel Group