آکروجت Akrojet – گروه صنعتی لئون فاضل

آکروجت Akrojet

آکروجت Akrojet

 آکروجت

 

تعداد سرنشین: 12 نفر

ارتفاع: 4 متر

وزن تقریبی: 2 تن

فضای مورد نیاز: قطر 8  متر

برق مصرفی: 2 کیلووات

فونداسیون: نیاز ندارد

سیستم نیرو محرکه دی سی قابل تنظیم سرعت چرخش

آکروجت گروه صنعتی لئون فاضل Akrojet Leon Fazel Group

آکروجت گروه صنعتی لئون فاضل Akrojet Leon Fazel Group

آکروجت گروه صنعتی لئون فاضل Akrojet Leon Fazel Group