یوفو UFO – گروه صنعتی لئون فاضل

یوفو UFO

یوفو

تعداد سرنشین: 9نفر

ابعاد دستگاه: طول 8 متر، عرض 5 متر و ارتفاع 2.6 متر

تحت لیسانس گروه صنعتی لئون

یوفو گروه صنعتی لئون UFO Leon Fazel Group

یوفو گروه صنعتی لئون فاضل UFO Leon Fazel Group