مری گوراند Merry Go round – گروه صنعتی لئون فاضل

مری گوراند Merry Go round

مری گوراند Merry Go round

 مری گوراند

تعداد سرنشین: 18 نفر

ابعاد دستگاه: قطر 7 متر و ارتفاع 2.30متر

تحت لیسانس گروه صنعتی لئون

مری گوراند گروه صنعتی لئون Merry Go round Leon Fazel Group

مری گوراند گروه صنعتی لئون Merry Go round Leon Fazel Group