هلی کوپتر مدل زنبوری و مدل ماشین Honey Bee & Car – گروه صنعتی لئون فاضل

هلی کوپتر مدل زنبوری و مدل ماشین Honey Bee & Car

هلی کوپتر مدل زنبوری و مدل ماشین Honey Bee & Car

هلی کوپتر مدل ماشین و زنبوری

تعداد سرنشین: 8 نفر

ابعاد دستگاه: طول 4.2 متر

توان: 6 کیلووات- تحت لیسانس گروه صنعتی لئون

هلی کوپتر مدل زنبوری و مدل ماشین گروه صنعتی لئون Honey Bee & Car Leon Fazel Group

هلی کوپتر مدل زنبوری و مدل ماشین گروه صنعتی لئون فاضل Honey Bee & Car Leon Fazel Group

هلی کوپتر مدل زنبوری و مدل ماشین گروه صنعتی لئون فاضل Honey Bee & Car Leon Fazel Group